loader image

Privacy policy

Privaatsustingimused

Aikkon Est OÜ (edaspidi Aikkon Est) eesmärk on anda kliendile teave, missuguseid kliendi andmeid ja miks Aikkon Est töötleb, kuidas toimub andmete töötlemine ning missugused on kliendi õigused seoses isikuandmete töötlemisega. Aikkon Est eesmärk on tagada oma klientide, võimalike tulevaste klientide ja klientidega seotud üksikisikute kohta käivate isikuandmete privaatsus.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Aikkon Est kogub ning töötleb järgnevaid kliendi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed (telefoninumber, aadress, e-posti aadress), ametikoht, kujutis isikut tõendaval dokumendil (ainult müügilepingu sõlmimisel).

Aikkon Est töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Kliendiga ühenduse võtmiseks ning kliendipoolse kontakti korral kliendi identifitseerimiseks.
 • Lepingueelseteks läbirääkimisteks, müügipakkumise tegemiseks, müügilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, sh toodete kohaletoimetamiseks.
 • Raamatupidamislikel ja maksuarvestuslikel eesmärkidel.
 • Kliendisuhtluse toimimiseks ning Aikkon Est toodete täiustamiseks.
 • Muudel seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks, näiteks täitmaks õiguskaitseasutuste korraldusi, taotlusi ning päringuid.
 • Otseturunduslikel eesmärkidel (nt uudiskirja saatmiseks), kui klient on märkinud vastava sooviavalduse saada reklaamkirju.

 

Aikkon Estis on isikuandmete töötlemise aluseks:

 • Kliendiga lepingu sõlmimine ja selle täitmine. Lepingu sõlmimise eelduseks on isikuandmete esitamine.
 • Aikkon Est õigustatud huvi.
 • Aikkon Est juriidilise kohustuse täitmine.
 • Kliendi nõusolek.

 

Isikuandmeid võime koguda Teilt otse, kui tulete Aikkon Esti tegevuskohta, helistate või saadate e-kirja või esitate avalduse läbi Aikkon Est kodulehe. Kui külastad Aikkon Esti kodulehte, siis meie veebiserver kogub ja talletab automaatselt Teie seadme kohta tehnilistteavet, sealhulgas: seadme IP-aadress, veebilehitseja versioon, keel, veebilehe kasutamise aeg. Osa viidatud andmetest kogutakse küpsistega. Samuti võime müügilepingu täitmiseks või muu lepingulise kohustuse täitmiseks või enda õiguste kaitseks isikuandmeid koguda kolmandatelt osapooltelt, tehes päringuid digitaalsetesse infosüsteemidesse ning vajadusel muudesse avalikesse registritesse. Aikkon Est võib koguda Teie isikuandmeid ka juhul, kui kandideerite meile tööle. Kui külastate meie kodulehte ning nõustute küpsiste kasutamisega, siis võib Aikkon Est koguda andmeid külastajate veebikäitumise kohta meie veebilehel, kuid ei isikusta selliseid andmeid.

Külastades Aikkon Est tegevuskohta, võite sattuda kaamerate vaatevälja, mida Aikkon Est kasutab vara valvamise eesmärgil. Kaamerate otsepilt ja salvestused on kättesaadavad turvafirmal ja Aikkon Est juhatusel. Kaamerate videosalvestisi säilitatakse kaks nädalat. Seaduses sätestatud juhtudel jagatakse salvestusi korrakaitseorganitega. Salvestame sidevahendite (e-kiri, telefon, koduleht, sotsiaalmeedia konto jmt) kaudu edastatud teavet, mida kasutame Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks ja lepingu täitmise tagamiseks ning klienditeeninduse kvaliteedi parandamiseks. Võime saata Teile teavitusi, mille eesmärk on teavitada Aikkon Est toodetest ja kliendiüritustest. Eelnimetatud teavituste tellimisest võite igal ajal loobuda, andes meile sellest teada e-postile info@aikkon.eu.

Isikuandmete säilitamine

Aikkon Est säilitab Teie isikuandmeid ainult nii kaua, kuni see on põhjendatud isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt. Igal konkreetsel juhul sõltub andmete säilitamise periood sõlmitud lepingust, Aikkon Est õigustatud huvist ning seadusest tulenevast alusest (raamatupidamisdokumentide säilitamine, õiguslike nõuete aegumine jne). Teie isikuandmed hävitatakse mõistliku aja jooksul pärast ettenähtud tähtaega viisil, mis välistab isikuandmete loetavuse.

Isikuandmete volitatud töötlejad

Aikkon Est avaldab isikuandmeid oma koostööpartneritele, kes käituvad kliendi isikuandmete suhtes kui volitatud töötlejad, osutamaks Aikkon Estile teenuseid, näiteks IT-, raamatupidamis-, logistika-, õigusabi-, turundus- või reklaamiteenused.
Samuti töötlevad Teie isikuandmeid Aikkon Est juhtkond ja töötajad, kellel on oma töökohustustest tulenevalt õigus ning vajadus Teie isikuandmeid töödelda. Seadusest tulenevatel juhtudel ning alustel avaldab Aikkon Est Teie isikuandmeid ka avaliku sektori asutustele (nt maksuametile), õiguskaitseorganitele või muudele riigiasutustele.
Juhul, kui Aikkon Est kaasab Teie andmete töötlemisse kolmandaid isikuid, siis on sellised kolmandad isikud asjakohaste lepingutega kinnitanud, et rakendavad piisavaid tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid ning järgivad isikuandmete kaitset reguleerivaid õigusakte, sh isikuandmete kaitse üldmäärust, et tagada Teie andmete nõuetekohane kaitsmine.
Juhul, kui võtate ühendust sotsiaalvõrgustike konto või muude elektroonsete sidevahendite vahendusel, võivad Teie andmeid töödelda kolmandad isikud ning taolise töötlemise korral ei ole Aikkon Estil kontrolli.
Aikkon Est ei edasta Teie isikuandmeid Euroopa Liidust või Euroopa Majanduspiirkonnas territooriumilt väljapoole.

Kliendi õigused

Teil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Selleks palume esitada avaldus, millele vastame esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Elektrooniliselt edastatakse andmed krüpteeritult. Aikkon Estil on õigus andmete väljastamise eest nõuda kliendilt mõistlikku tasu.

Täiendavalt on Teil õigus:

 • nõuda, et Aikkon Est parandaks Teie kohta käivad ebaõiged andmed või täiendaks ebatäielikke andmeid.
 • nõuda andmete töötlemise piiramist või nende kustutamist, kui see ei ole vastuolus sõlmitud lepingu eesmärgi ja täimise või seadusest tulenevate kohustuste täitmisega.
 • esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele.
 • Aikkon Estile esitatud andmete ülekandmist teisele isikuandmete töötlejale, kui andmete töötlemine toimus lepingu täitmiseks ning andmeid töödeldi automatiseeritult. Paberkandjal olevad (esitatud) isikuandmed ülekandmisele ei kuulu.
 • võtta nõusolekul põhineva isikuandmete töötlemise korral nõusolek tagasi (eelkõige otseturunduslikeks eesmärkideks antud nõusolek). Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse seaduslikkust. Isegi pärast nõusoleku tagasivõtmist võib Aikkon Est jätkata isikuandmete töötlemist ulatuses, mis on vajalik seadusest või Euroopa Liidu õigusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

 

Aikkon Estil on õigus keelduda Teie tutvumissoovi täitmisest, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi.
 • kahjustada riiklikku julgeolekut.
 • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist.

 

Ülaltoodud õiguste teostamiseks ning vastuväidete või küsimuste korral palun võtke ühendust, saates päring e-postile info@aikkon.eu või postiaadressil Tallinna mnt 80, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn, 90401, Lääne maakond.
Juhul, kui leiate, et Teie isikuandmete töötlemisel on rikutud Teie õigusi, võite pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (aadress Tatari 39, Tallinn 10134, e-posti aadress info@aki.ee) või kohtu poole.